Algemene Voorwaarden airborne-events 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Elversele op 19-07-2022

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Party verhuur v.o.f ( airborne-events )

Ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen in België onder BTW/VAT nummer: BE0685931738

Bezoekadres hoofdzetel:

Bergstraat 3

Elversele - 9140

E-mail : airsoft-events@telenet.be

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien u deelneemt aan één van onze evenementen gaat u automatisch akkoord met het reglement www.airborne-events.be

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Dit geld niet als er 7 dagen voor een event geboekt is geworden. Indien men een boeking wilt cancelen, dan moet dit 7 dagen voor een event. Dit geldt niet voor speciale events. Cancelen is altijd een betaallink van 15 euro pp. Gebeurt dit binnen de 7 dagen, dan is er GEEN resitutie van geld mogelijk. Indien u niet vooruit betaald heeft, bestaat de mogelijkheid dat u een betaallink toegestuurd krijgt van 15 euro, om de gemaakte onkosten te vergoeden die bij de resrervering gemaakt zijn. Resitutie is niet mogelijk om redenen als, vakantieboekingen, familieuitjes, of dergelijke redenen, in de periode dat u een bestelling hebt gedaan. Gelieve hier rekening mee te houden, indien u een bestelling doet.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3: De consument dient binnen 14 dagen na gebruik maken van zijn herroepingsrecht het aangekocht product te retourneren naar Party-verhuur v.o.f (Airborne-events). Bij verlopen van dit termijn vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan deze de aankoop retourneren naar Party-verhuur v.o.f (Airborne-events) . Ook hier geld Artikel 6 lid 1.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits het 7 dagen voor het event is. Dit geldt niet voor speciale events. Cancelen van speciale events is altijd een betaallink van 15 euro pp. Annuleringen 7 dagen voor datum van het event, geldt geen geld teruggave. Zie ook art 6 lid 1. Indien men toch afmeld krijgt men een betaallink van: €15 voor eigen gear mensen en €20 voor huurkits

3. Huurders groepen van 4 of meer personen, en groepen van 5 of meer personen met eigen gear, die aangegeven hebben dat ze aan de poort willen betalen, dienen €20 voor huurkits per persoon, of €10 voor eigen gear te voldoen bij inschrijven. Als de bestelling verwerkt is, krijgt consument een betaallink toegestuurd, waar hij via Ideal of Bankcontact het bedrag over kan maken.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

8.1 Eigen risico

Bij een reservering bij Party-verhuur v.o.f (Airborne-events) aan een open evenement, besloten evenement of andere evenementen, via de website of via mail gelden de volgende onderstaande punten:

Deelnemer is volledig op de hoogte van de risico's t.a.v. de persoon die zelf deelneemt aan events en anderen met betrekking tot "Airsoft" en dat er nooit onder welke omstandigheden dan ook iemand met opzet op het hoofd en/of gezicht zal schieten.

Deelnemer verklaart bij reservering dat hij geestelijk en lichamelijk in staat is de inspanningen aan te kunnen die met het "Airsoft-spel"gepaard gaan.

Deelnemer zal zich houden aan het regelement en de spelregels van "Airsoft" en zal het spelmateriaal volgens de instructies gebruiken, anders hebben de Marshalls het recht om deelnemer uit de spelzone te verwijderen

Deelnemer is verplicht oogbeschermers te dragen en niet af te doen, zolang hij zich bevind in een gebied waar "Airsoft" wordt gespeeld. In geval van beschadiging van deze oogbeschermers zal deelnemer die onmiddellijk vervangen. Deelnemer zal deze oogbeschermers nooit afnemen behalve met toelating en onder toezicht van een Marshal of in de veiligheidszone.

Deelnemer beseft dat oogletsels en andere letsels door eigen toedoen, niet verzekerd zijn en dat Party-verhuur v.o.f (Airborne-events) niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Deelnemer gaat akkoord bij reservering, dat hij zonder enige politieke, religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke bedoeling deelneemt aan een evenement en ervan weerhoudt tekens, die deze voorkeur laten blijken te dragen.

Deelnemer verklaart dat men altijd er van af ziet van enige claim en aansprakelijkheid die hij zou kunnen aanvoeren tegen Party-verhuur v.o.f (Airborne-events), de speelterrein-eigenaars of enige andere deelnemer aan het Airsoft-spel (ongeacht de aard en de oorzaak van de verwonding)

Deelnemer verklaart bij reservering dat hij volledig vrijwillig deelneemt aan "Airsoft". Ongeacht welke uitspraak en/of bewering van wie dan ook, die zou volgen tijdens of na de deelname.

Deelnemer verklaart bij reservering afstand te doen van verhaal en zal de organisatie niet aansprakelijk stellen bij eventuele schade aan zich zelf, geparkeerde voertuig, diefstal en/of beschadiging van eigendommen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal 1 maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Indien men niet komt opdagen op een event en/of er geen bericht is gestuurd naar het eerder genoemde mail adres, om zich af te melden, of u meld zich af binnen de 7 dagen voor het event, bestaat de kans dat u een betaallink toegestuurd krijgt van 15 euro per persoon . Dit voor de gemaakte kosten bij uw reservering. Deze regel is ingevoerd, om het aantal loze aanmeldingen terug te dringen.

6. Consument gaat akkoord dat hij 250 euro zal betalen aan Party-verhuur v.o.f (Airborne-events) , als het spelmateriaal wat hij huurt, niet wordt terug gegeven aan het eind van de Airsoft-sessie aan Party-verhuur v.o.f (Airborne-events) .

7. Bij verlies of schade aan het gehuurde materiaal zal een respectievelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de organisator van welke per geval wordt onderzocht: Kledingstuk: 25 euro, Masker of bril: 25 euro, magazijn: 15 euro, replica: 280 euro of de kosten van herstelling en werkuren.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Geschillen

Voor geschillen is de Belgische wet en regelgeving van kracht en zal indien nodig een Belgische rechtbank uitspraak doen over zaken.

Artikel 17 - Foto en Video materiaal

Op onze events worden regelmatig foto's en video's gemaakt. Deze mogen en kunnen alleen gebruikt worden, door Party-verhuur v.o.f (Airborne-events), voor het promoten van de airsoftsport. Deze zullen na een selectie ook gepost worden op onze facebook site of gebruikt worden voor posters. Voor andere doeleinden, mogen van dit soort beelmaterialen, GEEN misbruik van gemaakt worden. Het gebruik of downloaden van beeldmateriaal, mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik. Dit wil zeggen, voor je eigen collectie of op je eigen Facebooksite, als je zelf op een foto of video staat. Voor alle andere doeleinden, alleen na overleg met de organisatie of expliciete goedkeuring van de organisatie. Foto's van andere airsofters, mogen NIET gebruikt worden door anderen, voor eigen doeleinden, dan met overleg van de airsofter die op die foto staat. Indien iemand bezwaar heeft op een event van ons, dat er foto's gemaakt worden van de persoon in kwestie, dient hij dit voor aanvang, bij de organisatie aan te geven. De persoon zal dan een markering krijgen, in de vorm van een oranje sticker of een bandje met een bepaalde kleur. Deze dient hij het hele event zichtbaar te dragen, zodat de fotograaf, kan zien, dat de persoon niet op de foto, of video vastgelegd wordt. Video materiaal, gemaakt door airsofters is toegestaan, mits ze niet gebruikt worden, om expliciet discussies te beginnen via social media, ivm overtredingen die gemaakt zijn geworden door andere airsofters, of om te benadrukken, dat airsofters geen hits nemen. Deze dienen naar de organisatie gestuurd te worden, zodat de organisatie, het beeldmateriaal kan beoordelen en zo nodig de speler aan te spreken, over zijn onfair play gedrag.

Artikel 18 - Afval

Het terrein moet schoon en netjes blijven. Airborne Events zal afvalzakken beschikbaar stellen waarin u uw afval kunt gooien. Na het evenement kunt u deze vuilniszak inleveren bij de organisatie. Afval op de parking achtergelaten en niet ingeleverd zijn zal u een boete opleveren van 50.00 euro.