Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden airborne-events 

Coronavirus: FAQ over de annulering van evenementen

Het evenement waarvoor u een ticket hebt gekocht, werd geannuleerd door de organisator in het kader van de maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID 19-virus te beperken. Waar heeft u recht op ?

U hebt recht op een waardebon gelijk aan het betaalde bedrag indien het evenement waarvoor u een ticket hebt gekocht geannuleerd werd door de organisator ingevolge het coronavirus. Dat is zo voorzien in het ministerieel besluit van 19 maart 2020, gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 april 2020.

Dat ministerieel besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets voor zes maanden op en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag.


Welk bewijs moet u leveren aan de organisator indien u niet beschikbaar bent op de door de organisator voorgestelde nieuwe datum? Welke vorm moet het bewijs aannemen?

Louter stellen dat de nieuwe datum u niet past, volstaat echter niet.

Het bewijs mag met alle middelen worden geleverd. Er zijn geen specifieke vormvereisten. Bijgevolg kan van de tickethouder geen specifiek document worden gevraagd. Niettemin moet het document dat de tickethouder desgevallend verstrekt wel degelijk een element van bewijs vormt. Enkel zeggen dat men op de voorgestelde nieuwe datum niet vrij is, volstaat niet.

De bewijsmiddelen kunnen niet worden beperkt door de organisator. Enkel bewijs waarmee u aantoont dat u om redenen buiten uw wil om niet aanwezig kan zijn op de datum waarop de nieuwe activiteit met dezelfde essentiële kenmerken zal doorgaan, moeten door de organisator worden aanvaard. Indien u bijvoorbeeld vanwege beroepsredenen of omwille van andere omstandigheden die reeds waren vastgelegd voordat de organisator u de datum van het vervangende evenement had meegedeeld, niet aanwezig kan zijn op het moment dat de vervangende activiteit doorgaat en u kan daarvan het bewijs leveren (bv. attest van de werkgever, doktersattest, reservatiegegevens van een reeds geplande reis, enzovoort), dan moet de organisator dit bewijs aanvaarden.

Binnen welke termijn moet u aan de organisator te kennen geven dat hij niet aanwezig kan zijn op het nieuw georganiseerde evenement ?

U moet de organisator laten weten en het bewijs leveren dat u verhinderd bent op de datum waarop het nieuwe evenement met dezelfde essentiële kenmerken als het oorspronkelijke evenement, zal plaatsvinden. U moet dit doen binnen een redelijke termijn. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat u door de organisator op de hoogte werd gesteld van die nieuwe datum.

Een organisator kan u niet verplichten om op te korte termijn na bekendmaking van de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, reeds mee te delen of hij al dan niet aanwezig kan zijn. Die nieuwe datum kan ver vooruit in de toekomst zijn gepland (bijvoorbeeld binnen één jaar). Het is voor de houder van de tegoedbon niet altijd mogelijk om vandaag al definitief te kennen te geven of het al dan niet aanwezig kan zijn. Het instellen van een zeer korte termijn na de mededeling van de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, kan desgevallend worden beschouwd als een agressieve handelspraktijk (artikel VI.101 WER). Dergelijke korte termijn zou immers impliceren dat de consument wordt verplicht af te zien van terugbetaling indien het evenement ver vooruit in de toekomst is geprogrammeerd.

Anderzijds moet de organisator ook de mogelijkheid hebben om tickets die eventueel opnieuw beschikbaar komen (doordat tickethouders aangeven niet aanwezig te kunnen zijn op de nieuwe datum) ook effectief te kunnen verkopen.

Er moet telkens een beoordeling in de feiten worden gemaakt of de aan de houder van de tegoedbon toegekende termijn al dan niet beantwoordt aan de vereiste van een redelijke termijn. Het uiteindelijke oordeel komt toe aan de hoven en rechtbanken.

Toegang tot het evenement:

Alleen als u een geldig toegangsbewijs heeft, wordt u toegelaten op het evenement. Bezoekers zijn bij uitzondering toegelaten maar dan alleen in de "safety zone".

Annulering & privé events.

Voor privé event houden wij een aanbetaling aan van 50% van het totaalbedrag. En annulering gediend schriftelijk te gebeuren en 14 dagen voor de geplande datum . Graag willen wij u erop wijzen dat Airborne-events een Belgische organisatie is en dat de communicatie gedurende de hele dag hoofdzakelijk in het Nederlands zal zijn. Wij beschikken over marshalls die u indien nodig uitleg in het Engels of Duits kunnen geven. Echter verwachten wij van de deelnemers dat zij bekend met zijn met de Nederlandse taal en ons reglement.Indien u deelneemt aan één van onze evenementen gaat u automatisch akkoord met het reglement en onze algemene voorwaarden.Indien men niet op een event komt opdagen en/of er geen bericht op tijd is gestuurd om zich af te melden, of u meld zich binnen de 7 dagen voor het event af, bestaat de kans dat u een factuur  toegestuurd krijgt van de bestelde goederen. tickets., bbq , of andere materialen  van de ingeschreven personen . Dit zijn de gemaakte onkosten die airborne-events ( partyverhuur ) heeft opgelopen. Deze regel is ingevoerd, om het aantal loze aanmeldingen terug te dringen.Indien men binnen 7 dagen voor een event zich aanmeld is bovenstaande regel ook van toepassing, ben er dus bewust van dat als u zich aanmeld, dat u ook komt.


Replica-regels:

In België en Nederland gelden de volgende regels:

• Airsoft-replica's dienen in een gesloten koffer of tas vervoerd te worden. • Niet zichtbaar en gescheiden van BB's en magazijnen. • Alleen vervoeren tussen: o Woon- of verblijfplaats en het "speelterrein" o Woon- of verblijfplaats en een erkend handelaar na aankoop of ter reparatie.

Het is niet toegestaan om echte wapens, vuurwapens, messen, munitie en dergelijke bij u te dragen en/of te gebruiken. Deze worden niet toegelaten op het evenement. Mocht u er toch kiezen op deze materialen te gebruiken wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder restitutie van het toegangsgeld. Rookgranaten zijn toegestaan ook tornado BB grenade "zonder lepel" zijn toegestaan. Pyrotechnisch en evt. andere voorwerpen mogen alleen gebruikt worden als het vooraf is aangekondigd door de organisatie, dit wordt behandeld in de briefing van het betreffende evenement. Airborne Events kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers die op het evenement worden gebruikt. Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.

FPS regels:

Onder FPS wordt verstaan: Feet per second, de snelheid waarmee de BB de loop van de replica verlaat. Airborne Events houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn in het AAB in België . Voorafgaand en tijdens een evenement test Airborne Events alle replica's. Deze waarden die vastgesteld worden tijdens deze meting zijn bindend. De meting wordt gedaan met onze eigen 0.20 gram BB's of evt. via ons omrekentabel. Als uw replica aan de FPS eisen voldoet, krijgt deze replica een markering (Sticker, tyrib) zodat de Marshalls van Airborne Events kunnen zien dat deze replica aan het evenement mag deelnemen. Hieronder staan de verschillende regels per categorie replica beschreven. Bij alle FPS testen moet de replica's onder de 360 FPS schieten, zowel semi-, full auto en burst. Dit geldt ook voor de replica's die hier niet genoemd worden, maar wel op het evenement gebruikt worden. • Sidearm: Pistolen en revolvers maximaal 350 FPS (uitloop tot 360 FPS) • Shotguns: maximaal 350FPS (uitloop tot 360 FPS) • Assault Rifles en SMG's: maximaal 350 FPS (uitloop tot 360 FPS) • Support replica's: maximaal 350 FPS (uitloop tot 360 FPS) • Sniper: Bolt Action: 490 FPS. (uitloop tot 500 FPS) • Semi auto Sniper, zonder bolt Action 440 FPS (uitloop tot 450 FPS) • Semi auto Sniper, met 2sec delay 490 FPS (uitloop tot 500 FPS) Als de organisatie of de Marshalls van Airborne Events u tijdens het spel betrapt met een replica die harder schiet dan de vastgestelde FPS-limiet, kunt u niet meer verder spelen met deze replica. En krijgt u 1 waarschuwing. Als uw replica tijdens de test te hard schiet, krijgt u de mogelijkheid om uw replica te downgraden. Indien u daar niet de mogelijkheid heeft op het event, dan wordt uw replica in bewaring gehouden tot na het event.

HPA Systemen:

Deze systemen apparaten moeten voorzien zijn van tournament lock.

BB's:

De merken BB's die Airborne Events toelaat op het evenement zijn alle biologisch afbreekbare BB's. Merken waar we zeker van zijn dat deze biologisch afbreekbaar zijn: • BIOcore • Extreme Precision • HIDD • BIOVAL • Ecosphere • Green Devil • Biostar • ICS bio • Madbull bio • BIOcore • Valken Andere merken zullen we per individueel geval moeten bekijken. Mocht je geen biologisch afbreekbare BB's bij je hebben kunnen deze aangeschaft worden tegen een heel redelijk tarief op onze events. Op onze evenementen zijn alleen de biologisch afbreekbare BB's toegestaan i.v.m de milieu eisen, hier zal op worden gecontroleerd. Indien we u betrappen op het gebruik van niet bio en of plastic bb's en dit financiële gevolgen heeft voor onze organisatie zullen wij u hiervoor persoonlijk aansprakelijk stellen. Ons advies dan ook om bij twijfel altijd na te vragen of u uw BB's kunt gebruiken op onze terreinen. Mocht u gesnapt worden met niet biologisch afbreekbare BB's wordt u van het evenement verwijderd zonder restitutie van het inschrijfgeld en we maken melding van.

Minimale schietafstand:

• Alle apparaten met "Full Auto" mogelijkheden: 5 meter. • Alle apparaten met enkel "Single Shot" mogelijkheden (S-AEG): 15 meter o Overgaan op een sidearm of dummy mes. • Alle apparaten met "Bolt Action" mogelijkheden: 15 meter o Overgaan op een sidearm of dummy mes. Binnen de bovenstaande afstanden kunnen de spelers de tegenstander buitenspel stellen door: • Binnen 5 meter tegenstander aan te wijzen met de replica en "PANG" te roepen. • De tegenstander aan te raken met een dummy knife en "KNIFE KILL" te zeggen.

Niet toegestaan:

Airsoft apparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling. Deze voorwerpen vallen onder de wet wapens en munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld.

Vandalisme:

Vandalisme wordt in geen enkele vorm dan ook getolereerd tijdens de evenementen van Airborne Events. Gedacht kan worden aan airsoft materiaal van deelnemers en organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.

Dieren:

Indien u een dier spot, is het niet toegestaan hier op te schieten. Mocht u iemand hierop betrappen, meld dit dan direct aan een van de Marshalls. Elke schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze regels, wordt op de betrokken speler(s) rechtstreeks verhaald. Mocht u gesnapt worden met het mishandelen van een dier, dan wordt u van het evenement verwijderd zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Geweld, racisme:

Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te tonen. Dit houdt in dat fysiek en of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

Echte wapens:

Het dragen en/of gebruiken van echte wapens, bijvoorbeeld (vuur- en steek-) wapens, alarmpistolen is verboden. Het overtreden van deze regel heeft als gevolg een directe verwijdering van het evenement, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

Roken, alcoholische dranken en drugs:

Op de speelvelden mag niet gerookt worden. Dit is alleen toegestaan in de daartoe bestemde rookzones. Ook het nuttigen van alcoholische drank en of drugs is voor- of tijdens een speeldag niet toegestaan. Na de speeldag is dit mits gematigd gebruik uiteraard wel toegestaan.

Commercie door derden:

Het is niet toegestaan om handel te drijven tijdens de evenementen van Airborne Events. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van airsoft materiaal, enz. Bij het overtreden van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement, zonder recht op restitutie van het toegangsgeld.

Huisregels:

U dient zich aan de huisregels van de veld eigenaar te houden, daar op aanvullend heeft Airborne Events nog wat aanvullende / overlappende regels opgesteld.

Toiletgebruik:

Indien er op een Airborne Evenement mobiele of vaste toiletten beschikbaar. Maak hier dan ook gebruik van en hou het schoon. Heren hou rekening met onze vrouwelijke medespelers.

Eten en drinken:

Op de evenementen van Airborne Events is het toegestaan om eigen consumpties te nuttigen. Zorg er wel voor dat het afval niet blijft rondslingeren en ingeleverd wordt in de daarvoor bestemde plekken.

Gevonden Voorwerpen:

Hebt u iets gevonden? Lever dit in bij een Marshall van Airborne Events. Zij zorgen ervoor dat dit bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt. De gevonden voorwerpen worden na het evenement maximaal 2 maanden bewaard.

Ongevallen:

Een ongeval zit in een klein hoekje. Hier houdt Airborne Events rekening mee. Er is te allen tijde een EHBO'er aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval. Als er een ongeval plaatsvindt, roep dan luid "DANGER" zodat er direct actie ondernomen kan worden. Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt. De spelers dienen zich te verzamelen bij de Safety zone, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. Het is van belang dat de instructies van de EHBO'er direct opgevolgd worden. Het spel wordt pas vervolgd nadat de organisatie Arborne Events daartoe opdracht voor heeft gegeven.

Aansprakelijkheid:

Airsoft is buiten en binnen sport met een cat. 2 medium risk. Als u aanmeldt bij een evenement van Arborne Events gaat u altijd akkoord met onze alg. voorwaarden. En een verklaring van aansprakelijkheid. U geeft hiermee aan dat u op de hoogte bent van de risico's welke de Airsoft sport met zich mee brengt. En dat Airborne Events niet aansprakelijk gehouden kan worden voor welk letsel dan ook. U kies vrijwillig om mee te doen aan het evenement en bent bewust van de risico's.

Veiligheid:

U dient uw veiligheidsbril altijd te dagen in het veld. Een gezichtsmasker is niet verplicht binnen de Airsoft sport, maar wel aan te raden. De Bril en masker worden kosteloos door Arborne Events aangeboden voor introducés. Spelers met hun eigen gear, of wel eigen veiligheid middelen zijn zelf verantwoordelijk of deze goedgekeurd zijn volgens de reglementen van de AAB. Voordat u de safety zone betreedt neemt u de volgende stappen: Haalt u magazijn uit uw replica, Schiet op de grond totdat er geen BB's meer uit komen, Zet uw replica op 'SAFE'! Dit geldt ook voor uw Side-Arm! Een uitzondering op deze regel zijn de zogenaamde boxmagazijnen (drum mags).In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld. Ook geen dry-shots in de safe zone. (Uw replica afvuren zonder daadwerkelijk een BB af te vuren)

Mediaregelement:

Airborne Events is altijd gerechtigd beeld en filmmateriaal dat is gemaakt tijdens een van onze evenementen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is niet toegestaan zelfbeeld en filmmateriaal te maken zonder vooraf schriftelijk toestemming daarvoor gehad te hebben van Airborne Events. Indien er toestemming is gegeven, zullen de foto's ook voor publicatie gecontroleerd moeten worden door Airborne Events.

Overlast:

Iedere vorm van geluidsoverlast is niet toegestaan. Geluid- en/of beelddragers mogen nooit een hinder zijn voor anderen. Uiteraard valt het normale geluid van de gebruikte replica's, voortuigen enz. niet onder geluidoverlast.

Afval:

Het terrein moet schoon en netjes blijven. Airborne Events zal afvalzakken beschikbaar stellen waarin u uw afval kunt gooien. Na het evenement kunt u deze vuilniszak inleveren bij de organisatie. Afval op de parking achtergelaten en niet ingeleverd zijn zal u een boete opleveren van 50.00 euro.